ธุรกิจ ‘ทิม พิธา’ ที่เคยทำร่วม ‘ต่าย’ รวยสูสีไม่น้อยหน้าแม้ยอมคืนอิสระ

หากย้อนกลับไป สืบเนื่องจากนายเรืองไกร ลีกิจวัฒนะ ได้ยื่นต่อ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)

ตรวจสอบบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินของนายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ หัวหน้าพรรคก้าวไกล (ก.ก.) กรณี มีคู่สมรส และคู่สมรส เป็นเจ้าของ

บริษัท เลอ บลังซ์ จำกัด แต่กลับไม่แสดงรายได้ รายจ่าย หรือหุ้น ของคู่สมรสต่อ ป.ป.ช.กรณีเข้ารับตำแหน่ง ส.ส.เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2562

ตามที่ตกเป็นข่าวในสื่อมวลชนก่อนหน้านี้ล่าสุดการตรวจสอบข้อมูลกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าพบว่าบริษัท เลอ บลังซ์ จำกัด จดทะเบียนวันที่ 23 พฤษภาคม 2560

ทุน 1 ล้านบาท ประกอบธุรกิจสปาและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับสปา ที่ตั้งเลขที 51/5 ซอยทรงสะอาด แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร มีผู้ถือหุ้น

3 คน ได้แก่ นางชุติมา ลิ้มเจริญรัตน์ (ขณะนั้น) 97 หุ้น นางนพวรรณ ทีปะนาถ 1 หุ้น และ นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ 2 หุ้น นางชุติมา ลิ้มเจริญรัตน์ (ขณะนั้น)

เป็นกรรมการ (ดูเอกสาร) บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5) ณ วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น 26 กรกฎาคม 2560 นางชุติมา ลิ้มเจริญรัตน์ 97 หุ้น

นายอมรพล ทีปะนาถ 2 หุ้น นายประพัฒน์ ทีปะนาถ 1 หุ้น รวมหุ้นทั้งหมด 100 หุ้นมูลค่าหุ้นละ 1 บาท ไม่มีการเปลี่ยนแปลงจนถึงล่าสุด 30 เม.ย.2561

(นำส่งนายทะเบียนวันที่ 7 มิ.ย.2561) และยังไม่ได้จดทะเบียนเลิกกิจการ แจ้งงบการเงินรอบปีสิ้นสุด 31 ธ.ค.2560 งบกำไรขาดทุน รายได้รวม 104,970.22 บาท

ขาดทุนสุทธิ 209,649.71 บาท งบแสดงฐานะการเงิน สินทรัพย์รวม 798,350.29 บาท หนี้สิน 8,000 บาท ขาดทุนสะสม 209,649.71 บาท (ดูเอกสาร)

ทั้งนี้ นางชุติมา ยื่นจดทะเบียนแก้ไขชื่อสกุลจาก ‘ลิ้มเจริญรัตน์’ เป็น ‘ทีปะนาถ’ เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2563 มีรายงานข่าวว่าจดทะเบียนหย่ากับนายพิธา

บริษัท เลอ บลังซ์ จำกัด ยังไม่ได้จดทะเบียนเลิกกิจการแต่อย่างใด