เปิด 3รายชื่อ โปรดเกล้าฯ ปลดข้าราชการในพระองค์ 3 นาย ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง

วันที่ 16 มิถุนายน 2566 เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ ให้ปลดข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารออกจากราชการและถอดออกจากยศทหาร พร้อมเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ทุกชั้นตรา

มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ปลดข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารออกจากราชการและถอดออกจากยศทหาร พร้อมเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ทุกชั้นตรา

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 9 และมาตรา 15 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ประกอบมาตรา 4 และมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการในพระองค์ พ.ศ. 2560 มาตรา 9 มาตรา 10 มาตรา 13 และมาตรา 15 แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดระเบียบราชการและการบริหารงานบุคคลของราชการในพระองค์ พ.ศ. 2560 มาตรา 5 และมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยวินัยทหาร พุทธศักราช 2476 และมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติยศทหาร พุทธศักราช 2479

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ปลดข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารออกจากราชการและถอดออกจากยศทหาร พร้อมเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ทุกชั้นตรา โดยไม่มีบำเหน็จบำนาญ เนื่องจากประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง กระทำผิดวินัยทหารและอาญาทหาร และผิดต่อราชสวัสดิ์ จำนวน 3 นาย ดังนี้

1. พันเอกหญิง วราภรณ์ เจริญวงษ์ ตำแหน่ง หัวหน้าโครงการในพระองค์ (4) ฝ่ายอำนวยการและโครงการในพระองค์ สำนักงานผู้บังคับบัญชา กองพันราชสำนัก กรมทหารรักษาวังมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ กองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ โดยมีพฤติการณ์ความผิด กล่าวคือ หนีราชการ ดื่มสุราขณะปฏิบัติหน้าที่ราชการ กระทำความผิดกฎหมายจราจรโดยขับรถในขณะเมาสุรา ขาดความจงรักภักดี ไม่ถวายความปลอดภัย ประพฤติตนไม่เหมาะสมกับยศ ส่งผลให้เสื่อมเสียต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ทำให้เสียหายต่อหน่วยราชการในพระองค์ กับเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ เป็นนายทหารพ้นราชการประเภทที่ 2 สังกัด ส่วนราชการในพระองค์

2. พันโทหญิง สุรีย์รัตน์ อรัญมิตร ตำแหน่ง หัวหน้าชุดที่ 2 ตอนปฏิบัติการที่ 1 หมวดปฏิบัติการที่ 3 หมวดมาตรฐานมหาดเล็กห้องบรรทม/มหาดเล็กรับใช้ กองร้อยราชสำนักที่ 1 เขตพระราชฐานชั้นในและชั้นในสุด กองพันราชสำนัก กรมทหารรักษาวังมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ กองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ โดยมีพฤติการณ์ความผิด กล่าวคือ หนีราชการ ดื่มสุราขณะปฏิบัติหน้าที่ราชการ กระทำความผิดกฎหมายจราจรโดยขับรถในขณะเมาสุรา ขาดความจงรักภักดี ไม่ถวายความปลอดภัย ประพฤติตนไม่เหมาะสมกับยศ ส่งผลให้เสื่อมเสียต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ทำให้เสียหายต่อหน่วยราชการในพระองค์ กับเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ เป็นนายทหารพ้นราชการประเภทที่ 2 สังกัด ส่วนราชการในพระองค์

3. พันโทหญิง ปรางหวาน วงษ์บัวงาม ตำแหน่ง หัวหน้าชุดที่ 1 ตอนปฏิบัติการที่ 2 หมวดปฏิบัติการที่ 3 หมวดมาตรฐานมหาดเล็กห้องบรรทม/มหาดเล็กรับใช้ กองร้อยราชสำนักที่ 1 เขตพระราชฐานชั้นในและชั้นในสุด กองพันราชสำนัก กรมทหารรักษาวังมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์กองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ โดยมีพฤติการณ์ความผิด กล่าวคือ หนีราชการ ดื่มสุราขณะปฏิบัติหน้าที่ราชการ กระทำความผิดกฎหมายจราจรโดยขับรถในขณะเมาสุรา ขาดความจงรักภักดี ไม่ถวายความปลอดภัย มีความสัมพันธ์ฉันชู้สาวกับบุคคลที่มีครอบครัวอยู่แล้ว เป็นความผิดทางศีลธรรมและจริยธรรมของข้าราชบริพารในพระองค์ ใช้อำนาจหน้าที่ในทางมิชอบ ประพฤติตนไม่เหมาะสมกับยศ ส่งผลให้เสื่อมเสียต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ทำให้เสียหายต่อหน่วยราชการในพระองค์ กับเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ เป็นนายทหารพ้นราชการประเภทที่ 2 สังกัด ส่วนราชการในพระองค์

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 9 มิถุนายน พุทธศักราช 2566 เป็นต้นไป